Energetski kotač kao asinkrona jedinica

PREDAVANJE

Idejno rješenje - Energetski kotač kao asinkrona jedinica - ima korijen u trećem stoljeću prije nove ere te zvuči nevjerojatno da je trebalo proći 2232 godine da tek u trećem mileniju razgovaramo na temu čisto mehaničkog PRAMOTORA. 

U genezi kako je nastao energetski kotač, nezaobilazno ime je Arhimed iz Sirakuze, (287.-212. pr.n.e.), grčki fizičar, astronom i jedan od najvećih matematičara starog vijeka, jedan od trojice genijalnijih matematičara svih vremena, smatra se da je bio vrhunac helenske matematike,  a prema autoru i najveći fizičar starog vijeka, nenadmašni majstor mehanike i ravnotežnih stanja tijela. Da ne ulazimo previše u širok Arhimedov opus, jedan od ključnih izuma za ovu priču je Arhimedov kolotur, koji i danas ima svoju primjenu u industriji. Autor je proučavajući radove Arhimeda prilagodio jednu legendu i hipotezu, u dijelu koji se odnosi na radni kotač ili Arhimedov kotač ili energetski kotač.

 

Sl. 1  Arhimed iz Sirakuze                                        

Dalje, autor navodi da je neosporan velik utjecaj Alberta Einsteina (1879 – 1955) i teorija o Zakrivljenosti prostora – vremena, uslijed djelovanja gravitacije ili primjer iz Teorije relativnosti u kojem pratimo putanju pravocrtne zrake pravca koja se na svom idealnom putu zakrivljuje uslijed djelovanja gravitacije nebeskih tijela i dobiva neočekivano kružnu putanju, prelazi fantastično velike udaljenosti i na kraju cikličkog puta teoretski može doći na kraju puta, iza svog ishodišta.

 Sl. 2 Albert Einstein

Daljim sažimanjem autor dolazi do modela kotača koji podsjeća na ciklički svemir. Vrlo sažeto, obod kao pravilna kružnica omogućava kretanje kotača na neutralnoj podlozi, ravnini (X,Y,Z) koja ima svrhu za kretanje kotača u polju gravitacije, programiranim kružnim potiskom polužnih ljestvi, eng. Lader Lever (L.L.) na obod energetskog kotača, eng. Energy Wheel, (E.W.), koji se giba cikloidno. Ovo je osnovna slika ili podloga koja će kasnije poslužiti za laboratorijska mjerenja koja su provedena na Sveučilištu u Zagrebu, na Fakultetu strojarstva i brodogradnje i u tri akreditirana laboratorija za masu, duljinu i ispitivanje mehaničkih svojstava LIMS, 2014. godine. Ipak, za razliku od plošne geometrije, konstrukcija mehaničkog uređaja koji ima tri dimenzije, stavlja naglasak na POTENCIJAL u energetskom kotaču koji ima svoju posebnu priču.

 

Sl. 3 Prof. George Atwood     Sl. 4  Atwoodov PADOSTROJ

Autor je povezao horizontalne osi dva kotača i stvorio međuprostor za matematički niz utega koji će cirkulirati prema jasno napisanim pravilima. Osnovna karakteristika energetskog kotača je da ima matematički niz utega koji se okreće zajedno kao povezani niz oko  horizontalne osi energetskog kotača i pri tome se okreću oko vlastite osi utega. Dolaskom  najvišu točku potencijala u energetskom kotaču, uteg radilica se kontrolirano spušta i obavlja rad kao pojedinačni uteg, slično kao kod PADOSTROJA. 

Izum profesora Georgea Atwooda, (Cambridge, 1746 – 1807, profesor i ravnatelj Trinity College, autor formule ubrzanja, a = (m1 –m2)/(m1 + m2) x g). Za razliku od PADOSTROJA, koji je imao samo jedan uteg povezan preko koloture s lakšim dotegom, koji dolaskom u najnižu točku potencijala možemo vratiti u početni položaj u pravilu isključivo inverzijom, tako da povučemo uteg povratnim putem nazad, ovaj princip je ugradnjom u energetski kotač multipliciran i otvorena je mogućnost sasvim novog načina funkcioniranja i upotrebe utega koji su smješteni na nosače, poput redenika za metke, uz osnovno svojstvo da cirkuliraju po „D“ algoritmu, dižu se uz obod kotača, a spuštaju se kroz centar vertikalno.

 

Sl. 5 Energetski kotač na poligonu STROJOGRAD

Energetski kotač (E.W.) ne treba gledati samo kao plošnu sliku, već kao dinamiku vektora u gibanju, a posebnost je što se uz kretanje energetskog kotača po podlozi također gibaju pokretni dijelovi, težišta svih utega u nizu, zajedničkog delta težišta, (ΔT) svih utega u energetskom kotaču. Energetski kotač ima više radnih taktova, koji se izmjenjuju u programiranom postupku.  Samo jedan energetski kotač se ponaša kao asinkroni stroj, a da bi dobili GRAVITACIJSKO RESTITUCIJSKI MOTOR (G.R.M.), koji je sinkroni stroj, treba nam najmanje dva ili više energetskih kotača koji se spajaju serijski i paralelno za veći kapacitet gravitacijsko restitucijskog motora, glavnog dijela gravitacijske energane.

Dva su bitna takta u postupku koja se redovno izmjenjuju, PREDPOZICIJA u kojoj je minimum radnog potencijala i POZICIJA u kojoj je maksimum radnog potencijala. Između njih je takt RESTITUCIJE u kojem energetski kotač prelazi predviđenu etapu puta i podiže energetski potencijal. Energetski kotač miruje dok se uteg radilica spušta po radnoj okomici, a kreće se kad vraćamo potencijal na ograničenom putu (S) koji je kod (E.W.)26k./52 točno 1/52 opsega. Oblik i duljina staze na platformi iz nekog patentnog rješenja diktiraju i poseban takt povratka koji znači i promjenu smjera, u pravilu za 180°, a preporuka je (zbog energetske bilance), da se taj povratak prema ishodištu  energetskog kotača obavi komforno,najmanje nakon jednog opsega, a poželjno je i više od toga, što je pitanje prave mjere i gabarita koji je na raspolaganju.

 

Sl. 6 Energetski kotač (E.W.)26k./52 PREDPOZICIJA    

Narav energetskog kotača je takva da se ponaša kao asinkrona jedinica, krene i dođe do maksimalne točke potencijala radnog utega i zaustavi se, dakle nema kontinuiranu vrtnju već radi na mah, što znači da se ponaša kao asinkrona jedinica. Djeluje naizmjenično u paru s drugim energetskim kotačem jednake veličine i dok jedan miruje i preko utega radilice predaje potencijal u obliku kinetičkog rada, drugi je u postupku restitucije i vraća potencijal energetskog kotača na početni nivo. Istovremeno treba naglasiti da energetski kotači koji rade u paru nisu međusobno u ravnotežnoj međuzavisnosti, svaki od njih ima svoju autonomnu funkciju, međutim međusobno se nadopunjuju, potrebni su jedan drugom u smislu da uvijek po jedan predaju kinetički rad na osovinu električnog generatora, tako da se može osigurati vremenska distanca i nesmetani rad sinkronog električnog generatora za proizvodnju električne energije. Da ne bi bilo zabune, povratak ukupnog potencijala matematičkog niza utega ne znači nužno i povratak energetskog kotača na početnu crtu ishodišta, jer on se može kretati na zadanom pravcu i paralelno repetirati svoj radni potencijal, prema algoritmu.

 

Sl. 7 Energetski kotač (E.W.)26k./52 POZICIJA    

Kretanje po podlozi i podizanje radnog potencijala su kruške i jabuke, iako se događaju paralelno i u zajedničkom, složenom uređaju, nemaju međusobnu uvjetovanost, što znači da se potencijal može obnavljati i bez uvjeta da se inverzijom povratka u točku ishodišta oboda kotača vraća i visina težišta utega, jer potencijal se može vraćati i nastavkom gibanja oboda po podlozi u zadanom smjeru.

Energetski kotač prema autoru i patentnoj zaštiti koju je pokrenuo, može imati najmanje jedan radni uteg u energetskom kotaču i dalje 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 ili (N) utega u energetskom kotaču, uz aksiom da za svaki broj raspoloživih utega pripada dvostruko veći broj ukupnih pozicija u energetskom kotaču. Na pojedinom modelu energetskog kotača, prema autoru naznačena je oznaka: (E.W.)1U/2, (E.W.)2U/4, (E.W.)3U/6, (E.W.)4U/8; (E.W.)5U/10; (E.W.)6U/12, (E.W.)7k/14; (E.W.)8k/16; (E.W.)9k/18; (E.W.)10k/20; (E.W.)11k/22; (E.W.)12k/24; (E.W.)13k/26; (E.W.)14k/28; (E.W.)15k/30; (E.W.)16k/32; (E.W.)17k/34; (E.W.)18k/36; (E.W.)19k/38; (E.W.)20k/40; (E.W.)21k/42; (E.W.)22k/44; (E.W.)23k/46; (E.W.)24k/48; (E.W.)25k/50; (E.W.)26k/52; a može i općenito kao (E.W.) Nk/2N.

Prvih šest su energetski kotači s najvećom masom utega iz klase MEGA COLLECTOR, imaju radne utege u obliku valjka i imaju oznaku (U), a ostali energetski kotači imaju radne utege u obliku kugle i oznaku (k). Svaki pojedini energetski kotač ima posebnu karakteristiku koja se odnosi na točku težišta ΔT koja određuje razdaljinu R2 koja vodi do centralne točke energetskog kotača C0 i isto tako točka ΔT definira orbitu težišta i pravokutni trokut koji nastaje translacijom vektora dok se energetski kotač giba po podlozi, od položaja PREDPOZICIJE do položaja radne POZICIJE.

 

Sl. 8 Energetski kotač, model (E.W.)3U/6

Konstrukcijske osobine svih energetskih kotača definirane su u AKSIOMIMA ili obilježjima, od kojih se svi energetski kotači ponašaju slično, osim energetskog kotača (E.W.)1U/2, koji uz osobine sličnosti ima i asimetričnu osobinu posebnosti, može se kretati kao PALINDROM, s lijeva u desno i s desna u lijevo, uteg od PREDPOZICIJE do POZICIJE opisuje 180° u energetskom kotaču. Deset AKSIOMA ovog autora, sasvim je dovoljno da se detaljno opiše uloga i funkcija energetskog kotača kao jednostavnog asinkronog mehaničkog stroja s kojim je moguće obavljati koristan rad.     

Aksiologija, grč. (axios – vrijedan, dostojan + logos – govor, riječ), nauka o vrednotama; pridjev aksiološki. Aksiom, - oma; grč. (axioo – cijenim, držim vrijednim, usvajam); očevidna spoznaja; činjenica; vrhovni zakon; osnovno, provjereno načelo koje se ne treba posebno dokazivati, niti traži posebnog dokaza jer je neposredno i očito; prid. Aksiomatski; aksiomski; aksiomatika ili nauka o aksiomima; pridjev aksiomatički.  U primjeru energetskog kotača, kombiniranjem dva bitna elementa, kotača s horizontalnom osi i matematičkog niza koji se sastoji od više utega jednakog oblika koji su udruženi formirali zajedničko ili delta težište (Δ T), dobili smo novi pojam ili novo tijelo s novim svojstvima, model složenog energetskog tijela, eng. – Complex energetic Body, (C.e.B.), koje je integriralo ili povezalo više jednostavnih energetskih tijela, eng. – Simple energetic Body, (S.e.B.), s temeljnim ciljem da sudjeluju u izvođenju složenog rada u postupku restitucije, koja je ključni postupak s kojim započinje nova era u mehanici ili Treće-milenijska mehanika, eng. Third – Millenium Mechanics, („3. M.M.“). Energetski kotač, (E.W.), zavisno od broja utega u matematičkom nizu možemo označiti kao (E.W.)13k/26;  ili (E.W.)26k/52; ili (E.W.)3k/6; itd.; međutim treba uzeti u obzir nekoliko aksioma:  Aksiom 1: (E.W.) je energetski kotač kojem vertikalna os (Y0), prolazi točkom (C0), osovine uspravnog kotača.

Aksiom 2: SIMETRIJA PARNJAKA - (E.W.) kao energetski kotač može imati (1 + N) jednakih utega, uz uvjet da je simetrično raspoređen jednak broj, (1 + N) praznih mjesta na suprotnoj strani, kao parnjak svakog od utega. Aksiom 3: RADNA POZICIJA - (E.W.), energetski kotač mora zadovoljiti uvjet, radna okomica (Y) koja prolazi kroz centralnu točku (C) horizontalne osi kotača, u radnoj poziciji prolazi i centralnom točkom utega (k) na najvišoj poziciji u energetskom kotaču, koja je sukladna parnjaku ili praznoj poziciji u najnižoj točki okomice po kojoj se treba spustiti radni uteg s vrha potencijala do najniže točke potencijala.  Aksiom 4: „D“ FORMACIJA – (E.W.),  energetski kotač treba podržavati „D“ formaciju, u kojem je zajedničko ili ΔT od okomice (Y), koja prolazi centralnom točkom (C), odmaknuto u smjeru oboda slova „D“, isključivo između dva glavna položaja, prvi je položaj POZICIJA, za spuštanje utega po radnoj okomici s vrha potencijala, a drugi je položaj PREDPOZICIJA, za vraćanje početnog potencijala radnog kotača (E.W.), postupkom restitucije u kojem koristimo rad W3, gdje imamo zadani uvjet da je rad W3 manji od rada Wk, (W3 ˂ Wk).                                                                                                                                                         

 Aksiom 5: MIROVANJE (E.W.)- Za vrijeme izvođenja rada (Wk), dok se spušta uteg po okomici (Y), (E.W.) miruje. Aksiom 6: POSTUPAK RESTITUCIJE - (E.W.) ne zakrećemo u cilju vraćanja potencijala klasičnim metodoma i zadanim odnosima koji vladaju između R1 i R2, a koji rezultiraju s W1 ili W2, gdje su W1 = W2 = Wk; zarobljeni u kvadratu udaljenosti, dakle (E.W.) zakrećemo korištenjem novog postupka restitucije kojeg označavamo W3, gdje je W3 = ultrakratki put (S3) x razmjerna sila (Fom3); uvjet W3 ˂Wk; W3 ˂ W1; W3 ˂ W2. Aksiom 7: (E.W.) na PODLOZI - (E.W.) miruje dok se spušta uteg po radnoj okomici (Y), međutim dok se izvodi postupak restitucije, (W3), niz pozicioniranih utega na nosačima, okreće se i giba zajedno s energetskim kotačem, a silom potiska Fom3, cilj je zakrenuti cijeli niz utega, tako da ΔT0 dođe do ΔT1 uz visinsku razliku H, a pri tome (E.W.) u cijelosti ostaje na podlozi, neovisno je li ravnina (X) ili kosina (kosinus alfa). Aksiom 8:DVOSTRUKA FUNKCIJA UTEGA – Svaki radni uteg se u (E.W.) podiže kao sastavni dio radnog niza (C.e.B),, a u radnom postupku spušta zasebno kao radilica i primjer jednostavnog energetskog tijela (S.e.B.). Aksiom 9: TRANSFORMACIJA -  U (E.W.) svaki radni uteg je jednostavno energetsko tijelo (S.e.B.), koje se udružilo s ostalim utezima u matematičkom nizu i ima za posljedicu TRANSFORMACIJU težišta T u zajedničko težište matematičkog niza koje se piše ΔT i označava težište (C.e.B.) i posljedica je udružene transformacije. Aksiom 10: CAPITUM – Konstrukcija (E.W.), kao složenog energetskog tijela (C.e.B.), omogućava nizu radnih utega gibanje uvjetovanom stazom koja ima oblik beskonačne trake ili zatvorenog kružnog procesa u obliku slova „D“, jedan je od bitnih elemenata za izvođenje složenog postupka RESTITUCIJE i osnova za izradu tehničkih uređaja koje nazivamo CAPITUM ili tehnički uređaj s kojim se može ostvariti pozitivna razlika između dva suprotstavljena rada u polju gravitacije, što pišemo kao Wk – W3 = W (Ne+).

Restitutium in integro, latinski je naziv u pravnoj znanosti koji se odnosi na povratak predmeta u prvobitno stanje. Autor je nekad studirao pravo na Pravnom fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i posudio je ovaj termin za potrebe označavanja postupka u fizici. Postupak RESTITUCIJE ili obnove potencijalnog položaja radnog utega u energetskom kotaču, zasniva se na dva ključna atributa ili osobine koje može ponuditi kotač kao jednostavni stroj u mehanici.  

ROTACIJA & CIKLOIDA  Prvo je ultra-kratki-put potiska S(R)3= H, koji koristimo uz pomoć potisnog mehanizma, u ovom slučaju potisnog brida POLUŽNIH LJESTVI, eng. Ladder Lever (L.L.), koji se kreće rotacijom, u odnosu na obod energetskog kotača koji se kreće po putanji CIKLOIDI. Ultra-kratki put S(R)3 višestruko je kraći od kratkog puta R2 (razdaljina od točke C0 horizontalne osovine energetskog kotača i točke zajedničkog težišta ΔT), a znamo da je R2 kraći od dužeg puta R1, (polumjer od točke C0 do točke A0 na obodu energetskog kotača).

 

Sl. 9 Ultra kratki put S(R)3 RESTITUCIJE

Međutim problem je u tome što se ova metoda odnosi na obične kotače koji imaju težište u točki CO, a to sigurno nije pozicija zajedničkog ΔT težišta u energetskom kotaču koje se nalazi u ekscentričnoj poziciji. Ova metoda ima za posljedicu podizanje energetskog kotača zbog nerazmjerne veličine kraka  momenta, R2 je višestruko prevelik u odnosu na krak koji zatvara Y0 i točka potiska A0, što znači da treba još nešto za balans. Druga, odlučujuća komponenta je relativizacija ili neutralizacija zajedničkog težišta niza utega ΔT u energetskom kotaču, da se poništi negativan utjecaj  MOMENTA kraka sile ↓F2 koja se spušta iz točke ΔT, što je moguće uvođenjem Arhimedove poluge (ARH), ili (Arhimedovog ključa),  koja vodi od točke C0 preko točke B0 na obodu energetskog kotača i dalje do točke A0 koja je ovjesište balansnog utega, koji će se u dinamičkom kretanju energetskog kotača spustiti u točku A1 točno za visinsku razliku h1.  Priložena je slika iz članka ovog autora iz svibnja 2019. godine: „Mjerenje pozitivne razlike složenog rada energetskog kotača u postupku restitucije.“    

  

Sl. 10 (E.W.)26k./52 Relativizacija zajedničkog težišta matematičkog niza Arhimedovom polugom

Koliko je ovaj projekt složen moguće je shvatiti kroz jednostavnu podjelu rada.  Autor teorijskog članka, u pravilu je fizičar koji se bavi teorijskim postupkom  i koristi prvu provjeru u obliku geometrijskog crteža, koji u zadanom mjerilu treba potvrditi aritmetički postupak. Viša razina provjere vodi u izradu laboratorijskog modela uređaja na kojem se mogu izvršiti konkretna laboratorijska mjerenja, koja mogu dokazati ili opovrgnuti teorem, a za tako nešto je potreban inženjer s iskustvom konstruktora.

Konstruktor koji izrađuje prototip često je i inovator jer mora ponuditi i potrebna rješenja koja prije njega nitko drugi nije ponudio. Iduća faza je izrada prvog funkcionalnog prototipa uređaja koji treba izraditi da bi se dobili certifikati i atest da uređaj može funkcionirati uz predviđene najviše standarde kvalitete i sigurnosti uređaja. Iza toga slijedi višegodišnje usavršavanje komercijalnog proizvoda i utrka s konkurencijom u izvrsnosti.

Vrlo je mala vjerojatnost da netko tko nije iz struke, a ovime se bavi iz hobija, može postići neki respektabilan rezultat, osobito ako je budžet za financiranje projekta ravan nuli. Hrvatska i njena dijaspora izgledaju impozantno i mogu dati respektabilne rezultate u promicanju inovacija pod uvjetom da mediji žele prenijeti informaciju u pravom trenutku i na pravi način . Idemo dalje.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zagrebački inovator i hobi znanstvenik, već 14 godina samostalno razvija složeni projekt koji bi mogao dramatično promijeniti stanje tehnike i znanstvene spoznaje u energetici, u potrazi je za suradnicima iz Hrvatske i svijeta, koji se žele aktivno uključiti u projekt.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hia.com.hr koristi kolačiće (tzv. cookies) za pružanje boljeg korisničkog iskustva i funkcionalnosti.