Pozivi za unaprjeđenje poslovnog razvoja i tehnološke spremnosti MSP-ova

Pozivi za unaprjeđenje poslovnog razvoja i tehnološke spremnosti MSP-ova

Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta kontinuirano potiče unaprjeđenje poslovnog razvoja i tehnološke spremnosti MSP-ova poticanjem ulaganja u materijalnu i nematerijalnu imovinu, posebice kroz opremanje poslovnih jedinica.

U sklopu provedbe Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.“, Ministarstvo je u 2015. i 2016. godini objavilo tri poziva za dodjelu bespovratnih sredstava specifično usmjerena na ulaganja u materijalnu i nematerijalnu imovinu povezanu s osnivanjem nove poslovne jedinice ili proširenjem kapaciteta postojeće poslovne jedinice, poticanje izvoznih aktivnosti kao što je sudjelovanje na sajmovima te usavršavanje zaposlenih. Ovisno o pozivu, u sklopu ovih natječaja poduzetnici su se imali priliku prijaviti za potporu u iznosu između 300 tis. i 30 mil. kuna bespovratnih sredstava po projektu.

Navedeni pozivi su:

 1. Izgradnja proizvodnih kapaciteta MSP i ulaganje u opremu
 2. Ulaganje u proizvodnu tehnologiju MSP
 3. Kompetentnost i razvoj MSP

Ukupna alokacija za navedene pozive iznosila je 1,34 mlrd. kuna te je temeljem istih zaprimljeno 526 prijava poduzetnika. Zaprimljeni projektni prijedlozi vrednovani su te je nakon toga ugovoreno 257 projekata koji su zadovoljili potrebne kriterije u vidu prihvatljivosti prijavitelja i projekta te ocjene kvalitete. Ukupna vrijednost ugovorenih projekata iznosi 3,36 mlrd. kuna, od čega ukupna vrijednost potpore u obliku bespovratnih sredstava iznosi 1,14 mlrd. kuna. Od ukupnog broja prijavitelja približno njih pola dobilo je financiranje (u prosjeku 4,42 mil. kuna potpore po projektu). Temeljem dobivenih potpora, ostvarene su privatne investicije u ukupnom iznosu od 2,22 mlrd. kuna, odnosno u prosjeku 8,65 mil. kuna po projektu. Iz navedenog proizlazi da su dodjelom potpora potaknuta poduzetnička ulaganja u vrijednosti gotovo dvostruko većoj od iznosa dodijeljenih bespovratnih sredstava.

S obzirom na to da se radi o pozivima čiji je cilj unaprjeđenje poslovnog razvoja i tehnološke spremnosti MSP-ova, većina financiranih projekata očekivano se odnosi na sektor prerađivačke industrije, unutar kojeg se najviše ulaganja ostvaruje u proizvodnji gotovih metalnih proizvoda, proizvodnji proizvoda od gume i plastike, preradi drva i proizvoda od drva i pluta te proizvodnji strojeva i uređaja.

U razdoblju od tri godine nakon provedbe projekata očekuje se da će poduzeća koja su primila potporu ostvariti sljedeće rezultate:

 • porast zapošljavanja sveukupno za preko 3.600 zaposlenika (u prosjeku oko 14 zaposlenika po projektu),
 • porast prihoda od prodaje u prosjeku više nego dvostruko te
 • dvostruke prihode iz izvoza.

Anketno istraživanje

Kako bi se dobio što bolji uvid u rezultate provedbe financiranih projekata te u svrhu unaprjeđenja budućih Poziva, Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta provelo je anketno istraživanje među korisnicima poziva „Izgradnja proizvodnih kapaciteta MSP i ulaganje u opremu“ te „Ulaganje u proizvodnu tehnologiju MSP“ i „Kompetentnost i razvoj MSP“.

Cilj istraživanja bio je prikupiti informacije od korisnika u navedenim pozivima vezano uz ostvarene učinke dodijeljenih bespovratnih sredstava na njihovo poslovanje, stavove ispitanika o provedbi postupka dodjele potpore, kao i očekivanja korisnika o učincima provedbe projekata te budućem korištenju potpora.

Istraživanje je provedeno na uzorku od 105 ispitanika, korisnika bespovratnih sredstava, u razdoblju od 14. do 24. svibnja 2019. godine.

Rezultati istraživanja pokazuju da čak 92,4% anketiranih poduzetnika smatra kako su navedena tri poziva primjereno odgovorila na njihove potrebe za ulaganjima u izgradnju i opremanje proizvodnih kapaciteta.

Grafički prikaz 1. Prikaz odgovora ispitanika na pitanje „Jesu li navedeni pozivi adekvatno odgovorili na Vaše potrebe za ulaganje u izgradnju i opremanje proizvodnih kapaciteta?“

O zadovoljstvu poduzetnika vezano za pozive za izgradnju i opremanje proizvodnih kapaciteta svjedoči i činjenica da čak 82,9% anketiranih poduzetnika planira novu prijavu za potporu u obliku bespovratnih sredstava.

Grafički prikaz 2. Prikaz odgovora ispitanika na pitanje „Planirate li novu prijavu za potporu u obliku bespovratnih sredstava?“

Većina anketiranih poduzetnika ocijenila je učinak projekta sufinanciranog bespovratnim sredstvima na poslovanje svojeg poduzeća izrazito pozitivnim. Ni jedan anketirani poduzetnik nije ocijenio taj učinak ocjenom 1 ili 2, odnosno kao učinak koji je negativan.

Grafički prikaz 3. Prikaz odgovora ispitanika vezano za učinak projekta/projekata na poslovanje poduzeća (1 - izrazito negativan učinak; 5 – izrazito pozitivan učinak)

Osim navedenog, poduzetnici procjenjuju povećanje svojih prihoda između 2014. i 2019. godine (grafički prikaz niže).

Grafički prikaz 4. Usporedba odgovora ispitanika vezano za godišnje poslovne prihode u 2014. godini i projekciju poslovnih prihoda za 2019. godinu

Kod navođenja pozitivnih učinaka projekta sufinanciranog bespovratnim sredstvima na poslovanje svojeg poduzeća, poduzetnici su u najvećem broju isticali sljedeće učinke: širenje proizvodnje (77,1%), moderniziranje tehnologije (73,3%), poboljšanje položaja na tržištu (73,3%), povećanje radne učinkovitosti (72,4%), poboljšanje kvalitete proizvoda/usluge (70,5%) te jačanje ugleda tvrtke (64,8%).

Grafički prikaz 5. Prikaz odgovora ispitanika vezano za pojedine pozitivne učinke projekta/projekata sufinanciranog/ih bespovratnim sredstvima na poslovanje poduzeća

Zaprimljeni su i komentari vezani za poboljšanje postupka dodjele, kao i provedbe projekata. Poduzetnici su izrazili potrebu za češćim objavama natječaja, većim alokacijama natječaja te povećanjem opsega prihvatljivih troškova. Prostor za poboljšanja vide u smanjenju administrativnog opterećenja, pojednostavljenju postupka prijave, ubrzanju postupka dodjele te boljem informiranju prijavitelja/korisnika.

Neke od dodatnih informacija koje su dobivene od anketiranih poduzetnika su:

 • više od 90% anketiranih poduzeća posluje dulje od 10 godina
 • gotovo u svakom petom anketiranom poduzeću žene sudjeluju u vlasničkoj strukturi poduzeća s 50% ili više vlasničkog udjela
 • najviše projekata anketiranih poduzeća provodi se u Zagrebačkoj županiji (18,35%) i Gradu Zagrebu (13,76%), a najmanje u Ličko-senjskoj i Bjelovarsko-bilogorskoj županiji (obje po 0,92%)
 • Ukupno 70% projekata anketiranih poduzeća odvija se u sektoru prerađivačke industrije
 • svako poduzeće u prosjeku je već zaposlilo osam novih djelatnika kao rezultat provedbe projekta, a 80% ih planira dodatno zapošljavanje.

Na pitanje: „Ukoliko biste u budućnosti imali potrebe za korištenjem sredstava ESI fondova, biste li se prijavili za bespovratna sredstva ili financijski instrument (zajam, kredit, jamstvo)?“ 94,3% anketiranih poduzetnika opet bi se odlučilo za prijavu za bespovratna sredstva, a kao razloge navode mogućnost ostvarivanja većih investicija, prijašnja pozitivna iskustva s bespovratnim potporama, poticanje na investicije u rast i razvoj poduzeća i slično.

Grafički prikaz 6. Prikaz odgovora ispitanika na pitanje „Ukoliko biste u budućnosti imali potrebe za korištenjem sredstava ESI fondova, biste li se prijavili za bespovratna sredstva ili financijski instrument (zajam, kredit, jamstvo)?“

 

Pozivi za unaprjeđenje poslovnog razvoja i tehnološke spremnosti MSP-ova pokazali su da postoji značajna potražnja za bespovratnim sredstvima koja se odnose na jačanje proizvodnih kapaciteta, tehnologije, odnosno izgradnju infrastrukture i nabavu opreme koja redovito premašuje iznose raspoložive za dodjelu. Prema ocjenama poduzetnika, navedeni pozivi primjereno odgovaraju na potrebe poduzetnika za ulaganjima te su učinci sufinanciranih projekata na poslovanje njihovih poduzeća pozitivni. Pozivima je uspješno ostvaren i cilj poticanja poduzetničkih ulaganja koja za navedene pozive premašuju iznos dodijeljenih bespovratnih sredstava gotovo dvostruko. Sve navedeno ukazuje na potrebu za pružanjem daljnje podrške poduzetnicima i poticanjem ulaganja kroz pozive za izgradnju i opremanje proizvodnih kapaciteta MSP-ova.

Hia.com.hr koristi kolačiće (tzv. cookies) za pružanje boljeg korisničkog iskustva i funkcionalnosti.